Afdelingen » Husorden
Husorden for Boligforeningen AAB afdeling 66


INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING 

AFDELINGENS FÆLLESAREALER

2. FÆLLESAREALER
3. AFFALD 
4. CYKLER, BARNEVOGNE OG LIGNENDE
5. LEG OG BOLDSPIL 
6. PARKERING OG MOTORKØRSEL
7. UDLEJNING AF FÆLLESAREALER

BEBOERNES ADFÆRD

8. MUSIK M.V
9. MASKINER OG HVIDEVARER
10. ANVENDELSE AF GRILL
11. HUSDYR
12. ØDELÆGGELSE, HÆRVÆRK OG LIGNENDE
13. UDLUFTNING OG TØJTØRRING
14. SKADEDYR
15. ÅBNING AF DØRE TIL OPGANG, SKRALDESKUR OG FÆLLESAREAL

FORHOLD I OG UDENFOR BOLIGEN

16. POSTKASSER
17. HAVE
18. ALTANER OG ALTANKASSER
19. ANTENNER
20. LOFTS- OG KÆLDERRUM
21. VINDUER OG DØRE 
22. SKILTNING 

INSTALLATIONER MV.

23. HÅRDE HVIDEVARER INSTALLERET I BOLIGEN
24. HÅRDE HVIDEVARER DER INSTALLERES I BOLIGEN i BOPERIODEN
25. VVS-INSTALLATIONER
26. BAD OG TOILET

OVERHOLDELSE OG ÆNDRING AF STANDARDHUSORDENEN

27. OVERHOLDELSE AF HUSORDEN
28. KONFLIKTLØSNING
29. VEDTAGELSE AF HUSORDEN1. INDLEDNING

En husorden kan let blive opfattet som et ’nej-reglement’. Det er ikke tanken bag denne husorden.

I en almen boligafdeling bor vi rigtig mange mennesker sammen på et ikke særligt stort areal. Det er vel nærmest som et lille samfund, hvor alle er forskellige, har forskellige forventninger og krav til at bo.

Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere.

Det er i vores fælles interesse, at vores ejendomme og friarealer holdes i en pæn stand – dels fordi vi alle gerne vil have noget pænt at se på og dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede.

For at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter.

Det er derfor, vi har vores husorden i Boligforeningen AAB.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bor i en administrativ afdeling, skal du i de fleste tilfælde kontakte afdelingsbestyrelsen vedrørende forhold omfattet af husordenen.

Bor du i en parlamentarisk eller bestyrelsesløs afdeling, skal du altid kontakte administrationen
 

AFDELINGENS FÆLLESAREALER

2. FÆLLESAREALER

2.1.
Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op efter dig og dine gæster på afdelingens fællesarealer, herunder legepladser og opgange. Undgå at efterlade affald.

2.2.
Undlader du at rydde op efter dig, vil afdelingsbestyrelsen/administrationen sørge for oprydning, og du kan risikere at få en regning, som du har pligt til at betale.

2.3.
På fællesarealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, opgange, repos m.v. må du ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i ejendommen.

2.4.
Da trappearealerne og reposerne er flugtveje, må du ikke opbevare flasker, fodtøj, cykler, møbler, planter og andre genstande her.
Genstande, der henstår i trappeopgangen og på reposer, kan fjernes efter varsel.
Genstande, der kan tåle at stå udendørs, placeres ved opgangens cykelstativ og bortskaffes efter 3 måneder.
Genstande, der ikke kan tåle at stå udendørs, opbevares i 3 måneder, hvorefter genstandene bortskaffes.
Undlader du at rydde op efter dig, vil afdelingsbestyrelsen/administrationen sørge for oprydning, og du kan risikere at få en regning, som du har pligt til at betale.

2.5.
Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure.
Al form for leg i opgangene er forbudt.
Voksne skal hjælpe egne børn med at overholde dette.

2.6.
Det er ikke tilladt at ryge i kælderarealer, på loftsarealer, i selskabslokale, på vaskeriet, i opgange eller i øvrigt på afdelingens indendørs fællesarealer.
Cigaret skodder, må ikke bortkastes på fællesarealer, i opgange eller deslige.

3. AFFALD

3.1.
Affald skal afleveres i de dertil indrettede containere efter afdelingens nærmere fastsatte regler. 
Bolig, have, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

3.2.
Af hygiejniske grunde og for at undgå skadedyr skal alt affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det i affaldscontainer. Husk altid at lukke låget til affaldscontainer af hensyn til lugt og skadedyr.

3.3.
Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.

3.4.
Flasker, glas, papir, aviser, pap, metal (inkl. dåser) plast, småt elektronik, batterier og bioaffald skal 
sorteres i de opstillede containere.

3.5.
Storskrald og miljøaffald skal du aflevere efter afdelingsbestyrelsens/administrationens anvisninger. Hvis du er i tvivl, så kontakt afdelingsbestyrelsen/administrationen.

3.6.
Bliver reglerne omkring affald ikke overholdt, vil du få en skriftlig påmindelse, hvor du inden for en frist skal bringe forholdene i orden. Undlader du at rydde op efter dig indenfor fristen, vil oprydningen blive igangsat af afdelingsbestyrelse/administrationen, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.
 • Skraldespandene i skralde-husene er beregnet til køkkenaffald og lignende. Affaldet skal være i en pose, der er forsvarlig lukket.
 • Bio-containere til bio-affald findes i nærheden af alle opgange. HUSK at affaldet skal være i den grønne bio-pose og husk at binde knude på posen.
 • Papircontainerne der er beregnet til aviser, reklamer, ugeblade, bøger og lignende. findes ved Sverrigsgade 1A. 5, 7, 13, 20, Brigadevej 16 og 24 samt ved storskraldsskuret.
 • Papcontainerne der er beregnet til affald af pap, findes ved Sverrigsgade 1A, 5 og 7 samt ved storskraldsskuret. Husk at skille kasser og lignende ad, så containerne ikke bliver fyldt af en enkelt stor kasse
 • På arealet mellem Sverrigsgade 12 og den lille P-plads, er der et storskraldsskur, til møbler, tæpper, madrasser, ykler, gamle havemøbler, parasoller, hvidevarer, TV, fladskærme, stationære computere o.l.     Beboerens nøgle passer til låsen på skuret.
 • Containere til metal, plast og småt-elektronik findes ved Sverrigsgade 1 A, 5, 7 og Hallandsgade 9 samt ved ​    storskraldsskuret.
 • Flaskecontainer findes ved Sverrigsgade 1A og ved storskraldsskuret.
 • Batteriopsamling findes ved Sverrigsgade 1 A, Hallandsgade 9 og på storskraldspladsen.
Der må ikke hensættes affald ved siden af skraldespande, storskraldscontainerne og i opgangene, dette gælder
​også for aviser, reklamer og lignende, der skal afleveres i papircontainerne.

4. CYKLER, BARNEVOGNE OG LIGNENDE.

4.1
Det er forbudt at henstille cykler og knallerter op ad mur eller facade ved opgangene.
Det er forbudt at henstille cykler og knallerter i opgangene.
Cykler og knallerter henvises til cykelstativerne i gårdene.
Det er forbudt at henstille barne- og klapvogne på reposerne.
Beboerne i 1A og 1 B, med børn der bruger barne- eller klapvogn, kan mod depositum få en nøgle til barnevognsrummet.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid sikre dig, at cykel- og barnevognsrum er aflåst.
Beboere i de øvrige opgange, med børn der bruger barne- eller klapvogn, må gerne benytte pladsen under trappen.
Barne- og klapvogne der ikke længere benyttes, skal opbevares i beboernes eget kælder- eller loftsrum.

4.2.
Efterladte cykler, knallerter, barnevogne og lignende kan blive fjernet i forbindelse med oprydning i afdelingen. Beboerne vil blive varslet om oprydningen gennem opslag.

4.3.
For at undgå ulykker må ingen køre på cykel eller knallert på gangstier eller i gårdarealer, dog bortset fra 3-hjulet cykler og småbørnscykler5. LEG OG BOLDSPIL

5.1.
Boldspil og leg skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det.
Det er forbudt at spille bold op af facade og stakit og ved folks haver.
Al udendørs leg og boldspil skal ophøre senest kl. 21:00

6. PARKERING OG MOTORKØRSEL

6.1.
Parkering af personbiler, varebiler, og motorcykler på afdelingens private grund må kun ske på områder, som afdelingen har indrettet til formålet, og i overensstemmelse med de af afdelingen fastsatte regler for benyttelse.
Lastvogne (biler over 3,5 t) og uindregistrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

Der er parkeringspladser i gården bag Sverrigsgade 3-5, samt ved Sverrigsgade 12
Parkeringspladserne kan lejes af beboere i afdeling 66, der er indehaver af en bil, der er
indregistreret i beboerens navn og adresse.
Parkeringspladserne må under ingen omstændigheder bruges af gæster eller andre besøgende.
Tildeling eller opskrivning på venteliste sker på Afdelingsbestyrelsens kontor.

6.2.
Der er ikke tilladt at parkere Campingvogne, anhængere og lignende på afdelingens område.


7. UDLEJNING AF FÆLLESAREALER

7.1.
Afdelingsmødet beslutter hvilke regler og principper, der gælder for udlejningen af fælleslokaler,
beboerlokaler, gæstelejligheder, kælder- og loftsrum, garager og lignende.

BEBOERNES ADFÆRD

8. MUSIK M.V.

8.1.
Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter, sangøvelser, maskiner og anden støjende adfærd skal ske under hensyntagen til naboerne, da vi bor tæt. Om nødvendigt skal vinduerne holdes lukkede

8.2.
Specielt om aftenen og natten skal der vises særligt hensyn, så de andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret. Det er pr. definition for højt, hvis man kan høre sin nabos musik mellem kl. 23:00 og 7:00

9. MASKINER OG HVIDEVARER

9.1.
Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i dagtimerne og skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.

9.2.
Har afdelingsmødet vedtaget bore-/bankeregler, skal alt brug af el-boremaskiner og lignende støjende værktøj ske efter de retningslinjer, der er vedtaget. 

Håndværksmæssige Værktøj
Hverdage: 8:00-20.00
Lørdage:   8:00-16:00
Søndage og helligdage er det ikke tilladt at bore og hamre eller bruge andre støjende værktøj.

Vaskemaskine
Hverdage: 9:00-22:00
Lørdage, søndage og helligdage: 9:00-21:00

Opvaskemaskine
Hverdage: 7:00-24:00
Lørdage, søndage og helligdage: 8:00-24:00

10. ANVENDELSE AF GRILL

10.1.
Det er kun tilladt at bruge en elektrisk grill eller gasgrill på altanerne.

Det er forbudt at grille med kul, træ eller pille-brænde på altanerne.

Alle lejligheder må anvende gasgrill på egen altan, såfremt Beredskabsstyrelsens regler for gasgril
på altan overholdes.

http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/grilltema/Pages/grilltema.aspx

Afdelingsbestyrelsen anbefaler af sikkerhedsmæssige årsager følgende:
 • at der kun anvendes en lille gasgrill med max. 1 brænder.
 • at der kun anvendes engangsbeholdere på max. 500 gram.
 • at der af hensyn til temperaturudsving, samt kulde- og varmepåvirkning fra omgivelserne, anbefales det at gasbeholderen afmonteres, når gasgrillen ikke er i brug og af samme årsag anbefales det, at beholderen opbevares i beboerens lejlighed, hvor temperaturudsvingene er mindst
 • at der er en voksen over 18 år tilstede på altanen hele tiden, når der grilles
 • at der udvises godt naboskab ved brug af gasgrillen.
Eksempler på gasgrill der lever op til betegnelsen lille gasgrill med 1 brænder 2017:
 • Weber: Go Anywhere (Gasudgave), Q1000, Q1200, Q2000 og Q2200
 • Charbroil: Char-Broil X200 Grill2Go
 • COBB Premier Gas
 • Rösle Buddy G40
 • Outdoorchef City 420
 • Dangrill lille Gasgrill
 •  
 • Weber og Zapp har engangsbeholdere på max 500 gram.
Hvis man griller med kul i egen have (beboere i stueetage), skal optændingen ske på fællesarealet.
Brug af grill skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og ovennævnte regler

10.2
Når du griller, skal du tage hensyn til dine naboer og andre i din nærhed, der kan blive generet af røgen.
Hav vand eller brandslukker klar til, hvis uheldet skulle være ude.
Se videoen ”5 gode grillråd” og folderen ”Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke”

http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/grilltema/Pages/grilltema.aspx

10.3.
Der må ikke benyttes engangsgrill på altanerne, men gerne på fællesarealerne. Ved benyttelse af engangsgrill skal disse anbringes flisearealet og må ikke efterlades uden opsyn eller henkastes i affaldscontainere, før den er helt slukket og afkølet.

11. HUSDYR

11.1.
I Boligforeningen AAB er det som udgangspunkt ikke tilladt at holde husdyr. Visse dyr er det dog altid tilladt at holde, f.eks. akvariefisk og stuefugl, hvis det sker i begrænset omfang og ikke er til gene for de øvrige beboere.

11.2.
Beboerne i afdeling 66 har besluttet, at det er tilladt at holde enten én hund eller max.to katte (inde-kat/katte) under forudsætning af at hunden eller katten/kattene er registreret på afdelingens kontor.

Regler for hunde- og kattehold

Regler for Hundehold.
1. Løse hunde skal holdes på privat område og om fornødent skal haveareal ved stuelejligheder indhegnes yderligere,
    hvilket skal ske i samråd med afdelingsbestyrelsen.
2. Udenfor det private område, skal hunden føres i snor og må ikke overlades til personer, der  ikke kan styre hunden.
3. Hunden må ikke forrette sin nødtørft i afdelingens gårde og på afdelingens grønne områder, skulle dette dog ske
​    ved et uheld, er hundens ledsager pligtig til at gøre rent efter hunden.
4. Hunden må ikke genere ved hyppig eller langvarig gøen.
5. Hunden må ikke medbringes på Afdelingens vaskeri.
6. Hunden skal være ansvarsforsikret og vaccineret mod hundesyge.
7. Hunden skal være registreret i afdelingen (på bestyrelsens kontor) Konstateres det at ovennævnte regler    
​    overtrædes, kan der startes en husordenssag.

Regler for Kattehold.
1. Katten/kattene skal være indekat/katte.
2. Katten/kattene skal ved ophold på altan eller privat haveareal ved stuelejligheder føres i sele.
3. Katten/kattene skal kastreres eller steriliseres i 6-7 måneders alderen.
4. Katten/kattene skal være vaccineret mod kattesyge.
5. Grusbakke må ikke stilles på altan eller på haveareal. Bakkens indehold skal hældes i en plasticpose, der lukkes
​    inden den lægges i skraldespanden.
6. Katten/kattene skal være registreret i afdelingen (på bestyrelsens kontor).
7. Konstateres det at ovennævnte regler overtrædes, kan der startes en husordenssag.

11.3.
Det er altid tilladt at holde certificeret servicehund, når certificeringen og behovet for at have en servicehund kan dokumenteres. Inden du anskaffer dig en servicehund, skal du søge administrationen om godkendelse hertil.

11.4
Afdelingsmødet kan aldrig beslutte, at det skal være tilladt at holde hund af racer, som efter gældende lovgivning er forbudt.

11.5
Du skal skriftligt søge om tilladelse, inden du anskaffer dig et husdyr. Dyret må ikke opholde sig i boligen, før du har fået tilladelse til husdyrhold fra afdelingsbestyrelsen/administrationen.

Man kan alene få tilladelse til hundehold, hvis man dokumenterer, at hunden er ansvarsforsikret, mærket, registreret og har fået eventuelle lovpligtige vacciner.

Man kan alene få tilladelse til kattehold, hvis man dokumenterer, at katten er neutraliseret, øremærket og har fået eventuelle lovpligtige vacciner.

11.6
Hvis du har husdyr på besøg, må de ikke overnatte i boligen heller ikke i kortere pasningsperioder.
Hyppige besøg af personer med husdyr sidestilles med husdyrhold.

12. ØDELÆGGELSE, HÆRVÆRK OG LIGNENDE

12.1.
Hærværk og ødelæggelser af afdelingens ejendom og anlæg, som du eller dine gæster er ansvarlig for, skal du erstatte. Udbedringen af hærværk og ødelæggelser af ejendom og anlæg vil blive igangsat af afdelingen eller administrationen, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

13. UDLUFTNING OG TØJTØRRING

13.1.
I mange ejendomme er der risiko for fugtdannelse og svampeangreb, når der ikke bliver luftet ud.
Det er skadeligt for dit helbred og ødelægger ejendommen, træværk, tapet og maling. Derfor skal du lufte effektivt ud flere gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen.

13.2.
Det er vigtigt, at du følger alle anvisninger med henblik på at forebygge skimmelsvamp og fugt m.m. i boligen. Følges anvisningerne ikke, vil du blive gjort erstatningsansvarlig for udbedringen, som følger af din adfærd. Udbedringen vil blive foretaget af en fagkyndig, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

13.3.
Du må gerne tørre tøj på altanen men ikke højere end brystningens højde. Du må ikke lufte og tørre sengetøj fra vinduer og ud over altanen.

14. SKADEDYR

14.1.
Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker, væggelus, klanner og lignende, skal du straks meddele det til afdelingsbestyrelsen/administrationen

14.2.

Er der skadedyr i din bolig og/eller opgang, er det vigtigt, at du følger afdelingsbestyrelsens, administrationens eller skadedyrsbekæmperens anvisninger. Følges anvisningerne ikke, vil du blive gjort erstatningsansvarlig for udbedringerne, som følger af din adfærd. Arbejdet vil blive foretaget af en fagkyndig skadedyrsbekæmper, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

14.3.
For at mindske risikoen for skadedyr må du ikke efterlade affald, herunder køkkenaffald, uden for containere og skralderum. Af samme årsag er det ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre smådyr.

15. ÅBNING AF DØRE TIL OPGANG, SKRALDESKUR OG FÆLLESAREAL

15.1 For at minimerer risiko for tyveri, indbrud og uønskede personer på afdelingens område, beder Afdelingsbestyrelsen alle beboere om, at være påpasselige med hvilke personer der lukkes ind.
 • Opgange: Alle lejligheder har samtalefunktion i den elektriske døråbner og man henstiller derfor til at beboerne ikke åbner døren uden at tjekke hvem det er og i hvilket ærinde vedkommende skal have adgang til opgangen.
 • Fællesarealer & Skraldeskur: Luk altid dør og låge efter dig. Luk ikke andre ind

FORHOLD I OG UDENFOR BOLIGEN

16. POSTKASSER

16.1.
Du har pligt til at tømme din postkasse og fjerne papiraffald. Papiraffald skal smides ud i de hertil indrettede containere.

17. HAVE

17.1.
Bor du i en bolig med have, skal du selv vedligeholde flise- og jordarealer, der hører til boligen efter nærmere anvisning fra afdelingsbestyrelsen/administrationen og i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement og haveorden.

Haven er ikke beregnet til opmagasinering (pulterrum).

Afdelingsbestyrelsen og afdelingens ejendomsfunktionær har pligt til at påtale overtrædelser
af disse regler.

HAVEORDEN:
 • Til alle stuelejligheder hører en have med lille terrasse mod gården. Størrelserne afhænger af boligens placering..
 • Nogle af haverne afgrænses af bøgehæk. Den ydre klipning foretages på afdelingens foranledning. Den indre klipning og vedligeholdelse i øvrigt påhviler beboeren.
 • Lejer skal slå græs, beskære buske og planter og holde haven fri for ukrudt.
 • Der må ikke plantes buske og træer, hvis højde kan hindre udsyn, lysindfald eller på anden måde virke generende for de øvrige beboere. Ingen beplantning må være over 3 meter i højden. Beplantning op mod facaden må ikke overskride etagehøjden mellem stue og 1. sal.
 • Selvhæftende eller slyngende espaliertræer må ikke plantes op ad bygningen. Lejere, der ønsker espalier ved haven skal indhente samtykke fra afdelingsbestyrelsen, der bestemmer, hvorledes fastgørelse kan ske. Der må ikke slås søm, hager eller stifter i murværket.
 • Terrænet må ikke ændres hverken hæves eller sænkes. Stenhøje eller grotter er således ikke tilladt.
 • Haveaffald må ikke afbrændes i haverne, men skal anbringes efter ejendomsfunktionærens anvisninger.
Ønsker en beboer et hegn omkring sin have, skal der indhentes en tilladelse hos Afdelingsbestyrelsen. Hegnet må max være 120 cm højt og skal udføres, som hegnet ved Sverrigsgade 7, st. tv. dvs. at hegnet skal bestå af 7,5 cm stolper og brædder 16 x 100 mm, alt i trykimprægneret træ. Det er et såkaldt forskudt hegn, monteret på lægter som fag á 180 cm (brede) og 120 cm (højde) med låge ud mod gården. Al vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse ved endt levetid, påhviler den til en hver tid værende lejer.

18. ALTANER OG ALTANKASSER

18.1
Hvis der hører altan til din bolig, skal den holdes ren for at undgå, at tilstoppede afløb forårsager vandskade hos andre beboere.
Altaner må ikke bruges til opmagasinering (pulterrum).

18.2
Det kan være tilladt at have altankasser og markiser på altanen, når blot du følger de regler, der måtte være vedtaget på afdelingsmødet omkring dette. Husk derfor at undersøge, hvilke regler der gælder i din afdeling, inden du går i gang.

Altanafskærmninger skal være af markise- eller presenningsstof i godkendte farver eller af vandfast træ, der skal males i godkendte farver.
Afskærmning opsættes for beboerens egen regning. Afskærmning skal nedtages ved fraflytning.
Afdelingsbestyrelsen kan give tilladelse til at beboerne på øverste etage må sætte en markise op.
Markisen skal være i godkendte farver. Markisen vil blive krævet nedtaget ved fraflytning og muren
krævet repareret på fraflytters regning.
Altankasser skal være forsvarligt fastgjort og må ikke være til gene for underboen eller andre

18.3
Opsættes altankasser og markiser i strid med de regler, der gælder for afdelingen, vil der blive varslet adgang til din bolig med henblik på, at de opsatte altankasser og/eller markiser nedtages.
Arbejdet vil blive udført af en autoriseret håndværker, og du vil modtage en regning, som du har pligt til at betale.

19. ANTENNER

19.1.
Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge hele ejendommens antenneanlæg. Hvis du er i tvivl så kontakt afdelingsbestyrelsen/administrationen.

19.2.
Hvis du ønsker egen parabol eller antenne, skal du først indhente en skriftlig tilladelse hos afdelingsbestyrelsen.
Hvis der gives tilladelse, vil Afdelingsbestyrelsen fortælle dig hvor og hvordan den må placeres-. 

20. LOFTS- OG KÆLDERRUM

20.1.
Du må opbevare indbo eller effekter i det lofts- eller kælderrum, der er stillet til rådighed for din bolig, men der må ikke henstilles nogen form for genstande udenfor disse rum.
Genstande der henstår udenfor lofts- og kælderrum, vil blive fjernet og bortskaffe efter skriftlig varsel.
Undlader du at rydde op efter dig, vil afdelingsbestyrelsen/administrationen sørge for oprydning, og du kan risikere at få en regning, som du har pligt til at betale.

20.2.
Tildelte lofts- og kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af boligen.

20.3.
Lofts- og kælderrum er ofte indrettet i de sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det betyder, at det med kort varsel kan kræves, at rummene ryddes. Rummene skal altid, også selvom de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele og lukkede.

20.4.
Lofts- og kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum.

20.5.
Du må ikke uden forudgående godkendelse fra afdelingsbestyrelsen/administrationen tage tomme lofts- og kælderrum i brug.

21. VINDUER OG DØRE


21.1.
Vinduer i boliger, kældre- og loftsrum skal være forsynede med hele ruder. I fyringssæsonen skal lofts- og kældervinduer samt kælderdøre være lukkede. Hvis vinduer i opgange åbnes, er det beboernes eget ansvar at lukke dem igen. Hvis dette ikke sker hæfter afdelingen for eventuelle skader og muligheden for åbning af vinduer fjernes.

21.2.
Hvis hoveddøre og vinduer er ødelagte, skal du straks kontakte afdelingsbestyrelsen/administrationen med henblik på at få bragt forholdet i orden.

22. SKILTNING

22.1.
Du må kun benytte skilte og reklamer, hvis du har indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen/ administrationen.

22.2.
For at skåne døren må navneskilte kun sættes op i den udførsel, der er godkendt af Afdelingsbestyrelsen/ administrationen.

22.3.
Ændring af navneskilte kan ske ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen/administrationen.

INSTALLATIONER MV.

23. HÅRDE HVIDEVARER INSTALLERET I BOLIGEN

23.1.
For at få det fulde udbytte af de hårde hvidevarer, der måtte følge med boligen, bør du sætte dig grundigt ind i brugsanvisningen. Spørg afdelingsbestyrelsen/administrationen, hvis du er i tvivl om anvendelsen af de hårde hvidevarer.

23.2.
Skader som skyldes, at du har fejlbetjent eller misligholdt hårde hvidevarer, der følger med boligen, vil blive repareret af en autoriseret håndværker, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

23.3.
Alle uregelmæssigheder ved hårde hvidevarer, der følger med boligen, skal du melde til afdelingsbestyrelsen/ administrationen, så snart du opdager dem.

24. HÅRDE HVIDEVARER DER INSTALLERES I BOLIGEN i BOPERIODEN

24.1
Ønsker du at installere vaske- og/eller opvaskemaskine, skal du søge om godkendelse hos afdelingsbestyrelsen/ administrationen, inden du påbegynder arbejdet. Sammen med ansøgningen skal du fremvise dokumentation for, at du har en ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader, som din vaske- og/eller opvaskemaskine medfører.

24.2.
Installation af hårde hvidevarer skal udføres fagligt forsvarligt af en autoriseret håndværker og fakturaer forevises på bestyrelsens kontor. Indeholder dit lejemål allerede de nødvendige installationer til brug for hårde hvidevarer, og er der alene tale om en ombytning/tilslutning af ny hårde hvidevare til eksisterende stikkontakt, er der ikke krav om, at denne tilslutning sker af autoriseret håndværker. I øvrigt skal retningslinjer for installationer af hårde hvidevarer, som er vedtaget på afdelingsmødet, følges.
Hvis opvaskemaskine/vaskemaskine placeres i køkkenet, skal den stå i en drypbakke.

24.3.
Er dine hårde hvidevarer ikke installeret korrekt, vil du blive gjort erstatningsansvarlig for skader, som følger af dine installationer. Udbedringen af skaderne og lovliggørelse af installationen vil blive foretaget af en autoriseret  håndværker, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

25. VVS-INSTALLATIONER

25.1
Utætte VVS-installationer herunder vandhaner, cisterner, brusearmaturer m.m. medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og belaster miljøet. Derudover kan VVS-installationer, der er i stykker, være en lydmæssig gene for andre beboere.

25.2.
Hvis VVS-installationer ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte afdelingsbestyrelsen/administrationen med henblik på at få bragt forholdet i orden.

26. BAD OG TOILET

26.1.
Når du bader, bedes du tage hensyn til dine naboer og miljøet.

26.2.
Bleer, vat, vådservietter, avispapir og lignende skal i skraldespanden og ikke i toilettet eller håndvasken for at undgå tilstopning af afløbsrør.

26.3.
Viser det sig, at din adfærd medfører tilstopning af afløbsrør, vil afdelingsbestyrelsen eller administrationen sørge for, at forholdet bliver udbedret af en autoriseret håndværker, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

26.4.
Er VVS-installationerne i stykker og/eller utætte, skal du hurtigst muligt melde det til afdelingsbestyrelsen/ administrationen.

OVERHOLDELSE OG ÆNDRING AF STANDARDHUSORDENEN

27. OVERHOLDELSE AF HUSORDEN

27.1.
Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.

27.2.
Da afdelingsbestyrelsen/administrationen har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt til at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

27.3.
Når du modtager vejledning og påtaler fra afdelingsbestyrelsen/ administrationen, har du pligt til at efterkomme dem straks og senest inden for den eventuelle frist, som afdelingsbestyrelsen/administrationen sætter for at bringe forholdet i orden.

28. KONFLIKTLØSNING

28.1.
For at undgå at en konflikt optrappes, er det en god idé at tale med den anden beboer, inden du vælger at klage, så I sammen kan finde en fælles løsning.
Er det ikke muligt at finde en fælles løsning, kan du henvende dig til afdelingsbestyrelsen/administrationen. De vil vurdere, om konflikten skal forsøges løst med hjælp fra en konfliktmægler ansat i administrationen.

28.2.
Det er afdelingsbestyrelsen og/eller administrationen, der behandler klager over beboere, der ikke overholder husordenen. Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til afdelingsbestyrelsen/ administrationen, som skal påse, at husordenen bliver overholdt, jf.
punkt 27.2. Du bedes udfylde Boligforeningen AAB’s standardblanket ved klager. Så er du sikker på, at Afdelingsbestyrelsen/administrationen får alle de relevante oplysninger.

28.3.
Afdelingsbestyrelsen og administrationen kan påtale forholdet over for den beboer, der ikke overholder husordenen, og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden.

28.4.
Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påtalen fra afdelingsbestyrelsen/administrationen, vil administrationen vurdere, om sagen skal indbringes for beboerklagenævnet.

29. VEDTAGELSE AF HUSORDEN

29.1.

Denne husorden er vedtaget på et afdelingsmøde den 29. maj 2018. 
 
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |